Eske yon Benefisyè ka gen plizyè sponsors?

Rédigé le 11/05/2023
T-Zen


Eske m ka fè yon lòt demand Viza Biden ?


Kesyon: Si Fòm I-134A mwen an ta  pran plis tan pou yo trete, kisa mwen ka fè? Èske mwen ta dwe soumèt yon nouvo Fòm I-134A ?

Repons: Ou ka verifye avansman aplikasyon  I-134A ou a an sou  kont USCIS ki sou Entènèt la  oswa tcheke estati  dènye mizajou dosye w la sou « Case Status Online » 
NO: PA SOUMET YON NOUVO FÒM I-134A. Lè w soumèt yon nouvo Fòm I-134 A nan non menm benefisyè a, sa p ap rann   pwosesis la pi rapid, okontrè sa ka lakòz li pran plis reta. 

Enpòtan: Si yon sponsò aplike 2 fwa pou yon menm benefisiyè,  Y ap konsidere premye a epi y ap rejte dezyèm nan. ( Men yon benfisyè kapab toujou gen 2 sponsò.

Sous: https://www.uscis.gov/ht/CHNV


Eske yon Benefisyè ka gen plizyè sponsors?  

Enpòtan: Si yon sponsò aplike 2 fwa pou yon menm benefisiyè,  Y ap konsidere premye a epi y ap rejte dezyèm nan. ( Men yon benfisyè kapab toujou gen 2 sponsò.

#biden #visa #parole #humanitarian #usa #haiti #uscis #tzen #bidenprogram