"Expedite"-Randevou Ijans pou Viza Etazini

Rédigé le 05/04/2024
T-Zen

"Expedite"-Randevou Ijans  pou Viza Etazini 

Avanse Randevou pou Viza Etazini 
Seksyon Konsilè yo kapab akòde an sekrè yon randevou ijans si li jije ke ka merite sa. Ann gade yon lis sikonstans ke yo ka konsidere si w bezwen randevou rapid :
2. Lanmò yon fanmi pre w imedyat, yon maladi grav oswa yon aksidan ki menase lavi fanmi an Ozetazini. Nan ka sa ou dwe bay esplikasyon an byen : mete non moun nan, relasyon ak li (Manman oswa papa, mari oswa madam, frè oswa sè, elatriye ; ki kote nan Etazini an ; non fanmi an ak deskripsyon sitiyasyon an, ak enfòmasyon pou kontakte doktè a oswa mòg ak legliz kote antèman ap chante a.
3. b. Tretman medikal ijan pou moun ki aplike a oswa pou pitit moun ki poko gen 18 lane.
4. Yon moun ki pral etidye oubyen ki nan pwogram echanj (F/M/J) Viza I-20 oswa DS-2019, ki bezwen antre Etazini poutan yo jwenn randevou ki tonbe aprè lè ke yo ta dwe vwayaje a. 
5. Yon nesesite britsoukou pou vwayaje Ozetazini pou rezon biznis ijan ki rive nan 10 jou apre premye randevou viza ki disponib.
6. Yon vizit inatandi ki gen anpil enpòtans kiltirèl, politik, jounalis, espòtif oswa ekonomik rive nan 10 jou apre premye randevou viza ki disponib.
 
Enpòtan : Tanpri ranpli epi ranpli fòm demann ki anba a ak yon eksplikasyon detaye sou sitiyasyon ijans la jan li gen rapò ak lis sikonstans ki anwo yo. https://ais.usvisa-info.com/en-cl/niv/users/sign_in 
 
Si yo aksepte avanse randevou a, w ap gen pou pote nan entèviou a bagay sa yo:
1- Prèv pou demontre ke w gen ijans.
2- Fòm ak dokiman kòm sipò