Kisa Fòm 1095-A la ye ?

Rédigé le 10/01/2024
T-Zen

Kisa   Fòm 1095-A la ye ?

 

Fòm 1095-A ba w enfòmasyon sou kantite Kredi Taks Prim Avanse (APTC) ki te peye pandan ane a nan plan sante w la pou w ka diminye prim mansyèl ou. Yo voye enfòmasyon sa yo to bay  IRS. Pou plis enfo, al gade sou link sa: https://youtube.com/shorts/qzJzA0eiiPU?si=I12U3f21Cyuu0ykH