Sistèm Edikasyon Etazini

Rédigé le 24/04/2023
T-Zen

High School- Lekòl Segondè

Ki sa ki lekòl segondè? Nan pifò sistèm lekòl Ozetazini, lekòl segondè se nenpòt lekòl segondè ki gen twa a sis ane k ap sèvi elèv ki gen apeprè 13 (oswa 14 oswa 15) jiska 18 an.

An jeneral, lekòl segondè se klas 9yèm-12yèm ane, eksepte modèl mixte ki se 8-12yèm ane.  Tout timoun yo gen garanti dwa pou yo resevwa edikasyon primè ak segondè gratis lè y ap viv nan jiridiksyon Etazini kèlkeswa ras, sèks, kapasite, estati sitwayen, relijyon oswa sitiyasyon ekonomik.

 "College"-Inivèsite

Yon kolèj nan peyi Etazini se pa yon lekòl segondè . Pwogram kolèj ak inivèsite kòmanse nan trèzyèm ane lekòl la lè yon elèv gen 17 oswa 18 ane oswa plis.